Tips & Råd/Anbudsbegäran In English, please!

 

FÖRSLAG TILL PUNKTER ATT TA MED I ANBUDSBEGÄRAN

Kommuner, landsting och staten samt många privata företag gör centrala upphandlingar av sitt kemikaliesortiment. Stora kemikalieupphandlare har goda möjligheter att påverka och få hälso- och miljöanpassade produkter. De krav som ställs påskyndar utvecklingen i gynnsam riktning att ge mer hälso- och miljöanpassade produkter. Nedan ges förslag till punkter att ha med i anbudsbegäran.

- Samtliga i produkten ingående ämnen skall anges med kemiskt namn och cas-nummer. Detta gäller även tillsatsämnen i tex plaster, textilier, oljor, papper etc. För produkter som är sammansatta av flera olika material ska sammansättningen anges för respektive material på samma sätt.

- Parfymämnen anges med vedertagna benämningar eller kemiskt namn och cas-nummer.

- Färgämnen anges med CI-nummer och vedertagen benämningen.

- Om produkten är fri från färgämnen, parfymer och konserveringsmedel skall detta anges.

- Leverantör har även att ta hänsyn till råvarornas innehåll av konserveringsämnen, färgämnen och parfymer.

- Råvarudata skall anges. Gärna i form av råvarudeklaration från tillverkaren av råvaran.

- Recept och varuinformationsblad skall bifogas.

- Avfallsrekommendationer skall anges för varje produkt.

- Förpackningsmaterialet skall anges för inner-, ytter- och transportemballage. Tillsatsämnen i förpackningsmaterialet skall anges. Saknas tillsatsämnen skall detta anges.

- Hälso- och miljöinformationen skall vara sammanfattad för varje produkt. Informationen skall vara bedömd och värderad av leverantören.

- En granskning av den inkomna informationen kommer att göras. Målsättningen är att välja ut de produkter som bedöms vara minst belastande ur hälso- och miljösynpunkt. Härvid kommer produkter med detaljerad information att anses vara att föredra framför produkter utan eller med bristfällig information. Produkterna med god information kommer att värderas och rangordnas. Resultatet kommer att vägas in som en mycket betydelsefull faktor.

- Vid bedömningen av produktens och ingående ämnens påverkan på hälsa och miljö kommer Tox-Info HANDBOKENS rekommendationer att följas i tillämpliga delar. Företräde kommer att ges produkter som följer Tox-Info HANDBOKENS rekommendationer.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||