Tips & Råd/Färger och lacker In English, please!

NÅGRA SYNPUNKTER VID VAL AV FÄRGER OCH LACKER

 

I industri och hemmiljö förbrukas dagligen omfattande mängder färg.

De flesta som har kommit i kontakt med färger och bla upplevt deras lukter, konsistens och färgnyanser har sannolikt undrat över färgens sammansättning, ingående ämnen och på risker ur hälso- och miljösynpunkt.

Tyvärr får man nog konstatera att färger kan ha stor påverkan på vår omgivning. I färger ingår en rad komponenter med varierande påverkan på hälsa och miljö. Många, kanske de flesta är hälsoskadliga och/eller miljö-störande. I färger kan ingå giftiga, cancerframkallande, allergiframkallande, fosterskadande, testikelskadande och miljöfarliga ämnen.

Det är viktigt att veta hur färger påverkar den som målar vid användnings-situationen men man måste även ha klart för sig vilka effekterna blir på hälsan och miljön vid råvaruframtagning, tillverkning och avfallshantering.

Det finns all anledning att se över färgsortiment och enbart hantera ämnen och produkter med låg hälso- och miljöbelastning.

Nedan ges anvisningar för hur man kan minska hälso- och miljöbelastningen.

- Behövs färgen? Ommålning av skönhetsmässiga skäl kanske görs för ofta. Begränsa ommålningsintervallen och måla enbart om skyddseffekten på tex en fasad minskat så att det finns risk för rötangrepp.

- Vid val av färg kontrollera vilka ämnen och i vilka halter som de ingår i respektive produkt. Välj den produkt som bedöms ha minst påverkan på hälsa och miljö. Försök även väga in aspekter som färgåtgång, täckförmåga och livslängd.

Använd om möjligt produkter som baseras på förnyelsebara råvaror från tex växtriket.

- Identifiera ämnena i produkten. Acceptera ej att det står någon övergripande formulering som tex lösningsmedel, konserveringsmedel eller något handelsnamn, utan kräv namnet på kemikalien. I många fall kan det även vara bra att få reda på föroreningarna i råvarorna.

- Köp ej produkten om det inte klart framgår av innehållsförteckningen vad som ingår. Samtliga ingående komponenter bör kunna deklareras av tillverkaren. Även ämnen som ingår i låga halter tex konserveringsmedel.

- Generellt kan sägas att det i de flesta fall är bättre att använda en väl beprövad produkt/ämne med vissa egenskaper än att använda sig av en ny produkt/ämne som saknar information om hälso- och miljöegenskaper.

- Saknas hälso- och miljöinformation köp ej produkten.

- Undvik i första hand produkter som innehåller cancerframkallande, allergiframkallande, giftiga, reproduktionsskadande och miljöfarliga ämnen. Om de överhuvudtaget skall användas kan ifrågasättas starkt. Enligt vår bedömning bör de med det snaraste bytas ut mot ämnen som är mindre skadliga.

- Undvik ämnen som baseras på ändliga naturresurser som råolja.

- Använd ämnen som baseras på förnyelsebara naturresurser som tex vegetabiliska råvaror.

- Kräv hälso- och miljöinformation om ingående ämnen tex bindemedel, färgämnen/pigment och antimikrobiella ämnen/konserveringsmedel.

- Använd skyddsutrustning som tex andningsmask vid behov.


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||