Tips & Råd/Disk-, rengörings- och tvättmedel In English, please!

 

NÅGRA SYNPUNKTER VID VAL AV DISK-, RENGÖRINGS- OCH TVÄTTMEDEL

Diskmedel, rengöringsmedel och tvättmedel används i stora volymer i vårt samhälle. Tensider är volymmässigt den dominerande komponenten i rengörings- och tvättmedel. Vissa av de ingående ämnena kan betraktas som onödiga tex färg och parfymer. Använd tex parfymfria produkter trots att det kan upplevas som att det inte känns städat om det inte luktar på ett speciellt sätt av rengöringsmedel eller att tvätten inte känns ren om parfymdoften saknas. Vi bör vara medvetna om att parfymer orsakar en del skador tex ligger parfymer i tio i topp listan vad avser hudallergier och i yrkeslivet kan parfymer upplevas som irriterande på luftvägarna. Andra vanliga allergiframkallande ämnen är tex konserveringsmedel.

Cancerframkallande eller misstänkt cancerframkallande ämnen ingår även tex NTA och formaldehyd. Miljöfarliga ämnen är bla dibutylftalat. Det är viktigt att veta vad ämnena ställer till med vid användningssituationen men man måste även ha klart för sig vilka effekterna blir på hälsan och miljön vid råvaru-framtagning, tillverkning och avfallshantering.

Så det finns all anledning att se över sitt kemikaliesortiment och enbart hantera ämnen och produkter med låg hälso- och miljöbelastning.

Nedan ges anvisningar för hur man kan minska hälso- och miljöbelastningen.

- Behövs produkten? Många produkter kan ses som onödiga i de flesta fall tex textilsköljmedel och torkmedel. Torra städmetoder kan vara ett alternativ för att begränsa kemikalieanvändningen.

- Begränsa kemikaliesortimentet. Ofta behövs endast ett begränsat bassortiment.

- Använd produkter som har minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö.

- Identifiera ämnena i produkten. Acceptera ej att det står någon övergripande formulering som tex lösningsmedel, konserveringsmedel eller något handelsnamn, utan kräv namnet på kemikalien. I många fall kan det även vara bra att få reda på föroreningarna i råvarorna.

- Köp ej produkten om det inte klart framgår av innehållsförteckningen vad som ingår. Samtliga ingående komponenter bör kunna deklareras av tillverkaren. Även ämnen som ingår i låga halter tex konserveringsmedel, färgämnen och parfymer skall anges. Det är lämpligt att skriva ut i klartext om inte dessa ämnen finns med i produkten.

- Generellt kan sägas att det i de flesta fall är bättre att använda en väl beprövad produkt/ämne med vissa egenskaper än att använda sig av en ny produkt/ämne som saknar information.

- Saknas hälso- och miljöinformation köp ej produkten eller kemikalien.

- Fråga hur mycket vatten som ingår i produkten. Produkter innehållande höga halter av vatten innehåller i regel konserveringsmedel. Som exempel kan nämnas att vissa produkter tex sköljmedel kan innehålla över 95% vatten. Dvs konsumenten köper dyrt vatten.

Då är det bättre att använda sig av koncentrerade produkter med bra doseringsanordning som medger korrekt dosering.

- Använd koncentrerade, fasta eller pulverformiga produkter i så stor utsträckning som möjligt. I dessa behövs oftast inga konserveringsmedel.

- Undvik i första hand produkter som innehåller cancerframkallande, allergiframkallande, giftiga, reproduktionsskadande och miljöfarliga ämnen. Om de överhuvudtaget skall användas kan ifrågasättas starkt. Enligt vår bedömning bör de med det snaraste bytas ut mot ämnen med mindre påverkan.

- Undvik ämnen som baseras på ändliga naturresurser som råolja.

- Använd ämnen som baseras på ej ändliga naturresurser som tex vegetabiliska råvaror.

 


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||