Böcker/del345/Innehållsfört. In English, please!

Innehållsförteckning

Här kan Du ladda ned innhehållsförteckningen för Tox-Info handboken del 3, 4 och 5, KEMISKT AVFALL till Din egen dator samt läsa den här nedan.

innehal345.doc (MS Word 6.0, 21 KB)


INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING 1 - ALLMÄNT OM KEMISKT AVFALL

KEMISKT AVFALL - DEFINITIONER 11

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 12

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen 12

Miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen 12

Renhållningslagen och renhållningsförordningen 12

Lagen och förordningen om kemiska produkter 13

Förordningen om miljöfarligt avfall 13

Lagen och förordningen om transport av farligt gods 14

Räddningstjänstlagen 15

Lagen om brandfarliga och explosiva varor 16

Förordningen om export och import av farligt avfall 16

Andra lagar och förordningar som berör kemiskt avfall 16

MYNDIGHETER OCH FÖRESKRIFTER 18

Arbetarskyddsstyrelsen 18

Kemikalieinspektionen 19

Läkemedelsverket 20

Naturvårdsverket 20

Sprängämnesinspektionen 20

Statens räddningsverk 20

NATURVÅRDSVERKETS VÄGLEDANDE FÖRTECKNING OM MILJÖFARLIGT AVFALL 21

BESTÄMMELSER OM TRANSPORTER AV FARLIGT GODS TILL SLUTLIGT OMHÄNDERTAGANDE (utdrag ur SRVFS 1994:5) 32

EU OCH FARLIGT AVFALL 55

KLASSIFICERING AV KEMISKT AVFALL 68

Vad ska klassificeras som kemiskt avfall 68

Koncentrerade kemikalier 69

Utspädda lösningar 69

Blandningar 69

MILJÖFARLIGA ÄMNEN 70

Vattenmiljö 70

Kompletteringar till kriterierna för vattenmiljö 72

Övrig miljö 73

HÄLSOFARLIGA ÄMNEN 75

Måttligt hälsoskadliga ämnen 75

Hälsoskadliga ämnen 76

Giftiga ämnen 77

Mycket giftiga ämnen 79

Irriterande ämnen 80

Frätande ämnen 80

Starkt frätande ämnen 81

Allergiframkallande ämnen 82

Cancerframkallande ämnen 83

Reproduktionstoxiska ämnen 83

Mutagena ämnen 85

BRANDFARLIGA VAROR 87

Några viktiga parametrar avseende brandfara 87

Brandfarliga gaser 87

Brandfarlig vätska 87

Brandreaktiva varor 88

EXPLOSIVA ÄMNEN 90

OXIDERANDE ÄMNEN 93

RADIOAKTIVA ÄMNEN 95

REAKTIVA ÄMNEN 96

Luftreaktiva ämnen 96

Vattenreaktiva ämnen 97

Peroxidbildande ämnen 97

Åtgärder för att minska peroxidbildning 99

Omhändertagande av ämnen som misstänks innehålla peroxider 100

ALLMÄNT OM HANTERING AV KEMIKALIER OCH KEMISKT AVFALL 101

VEM HAR ANSVARET 101

HUR MINSKAS PROBLEM MED KEMISKT AVFALL 101

INSAMLING AV KEMISKT AVFALL 102

SORTERING AV KEMISKT AVFALL 104

FÖRPACKNINGAR 106

Några förpackningsmaterial 106

Absorptionsmaterial 107

EMBALLERING AV KEMISKT AVFALL 108

Mindre mängder 108

Större mängder 108

MÄRKNING AV KEMISKT AVFALL 109

Krav på avfallslämnaren 109

Märkning mindre mängd kemiskt avfall 109

Märkning större mängd kemiskt avfall 111

LAGRING 112

Lagring avfallsproducent 112

Lagring avfallsmottagare - mellanlagring 112

UTFORMNING AV KEMIAVFALLSRUM 114

UTFORMNING AV KEMIAVFALLSSTATION 115

Lagring 115

Ventilation 116

Avlopp 117

Lokalisering 117

Belysning 117

Brandsläckningsutrustning 118

Brand- och gasvarnare 118

Skyddsutrustning 118

OMHÄNDERTAGANDE AV KEMISKT AVFALL HOS PRODUCENTEN 119

TRANSPORT AV KEMISKT AVFALL 120

Transportkort 120

Godsdeklaration 120

Intyg om förarutbildning 121

Avsändarintyg 121

Övriga transporthandlingar 121

VAD HÄNDER MED AVFALLET - SLUTBEHANDLING 122

Termisk destruktion 122

Kemisk-fysikaliska behandlingsmetoder 122

Biologiska metoder 122

Återvinning 123

Deponering 123

EXEMPEL PÅ HUR OLIKA AVFALLSGRUPPER BEHANDLAS 114

Oljeavfall 124

Lösningsmedelsavfall 124

Färg och lackavfall 124

Limavfall 124

Surt och alkaliskt avfall 124

Kadmiumhaltigt avfall 125

Kvicksilverhaltigt avfall 125

Tungmetallhaltigt avfall 125

Cyanidhaltigt avfall 125

PCB-haltigt avfall 125

Bekämpningsmedelsavfall 125

Laboratorieavfall 126

Övrigt kemiskt avfall 126

EXEMPEL PÅ FÖRETAG SOM BEHANDLAR OCH TAR EMOT KEMISKT AVFALL 127

FRAMTIDA BEHANDLINGSMETODER 129

ÅTGÄRDER VID SPILL ELLER LÄCKAGE 130

FÖRSTA HJÄLPEN 132

SANERING EFTER SPILL ELLER LÄCKAGE 133

AVDELNING 2 - ÄMNEN OCH PRODUKTER 134

Läsanvisningar till avdelning 2, ämnen och produkter 135

Produkter/produktgrupper som ingår i den alfabetiska listan

Aerosolflaskor 159

Anestesigaser 286

Avfettningsavfall 322

Avfettningsmedel 325

Avkalkningsmedel 328

Batterier 347

Bekämpningsmedel 353

Blästringsavfall 445

Cytostatika 585

Datorer 588

Desinfektionsmedel 598

Elektriska brytare 844

Elektronikavfall 845

Enzymer 849

Filter 1002

Fixeringslösningar 1004

Fotokemikalier 1049

Färg och lackavfall 1107

Färgborttagningsmedel 1123

Färgningsämnen 1124

Förorenat material och utrustning 1125

Förpackningar 1126

Förtunningar 1128

Gasflaskor 1130

Glas 1136

Gummiavfall 1160

Hartser 1164

Härdare till färg och lack 1236

Härdare till lim 1238

Härdare till plaster 1242

Indikatorer 1246

Insektsmedel 1248

Jonbytare 1287

Kabelskrot 1293

Kondensatorer 1441

Kylskåp och frysskåp 1488

Lampor 1492

Limavfall 1502

Lysrör 1528

Läkemedelsavfall 1528

Lösningsmedel 1530

Manometrar med kvicksilver 1550

Maskindiskmedel 1550

Metaller 1564

Oljeavfall 1805

Oljor 1815

Papper 1826

Parfymprodukter 1839

Plastavfall 1875

Polish 1881

Radioaktivt material 1929

Reagens 1933

Rengöringsmedel 1933

Råttgift 1939

Röntgenavfall 1940

Scintillationsavfall 1952

Skärvätskor 1966

Slam 1970

Termometrar 2016

Tjära 2071

Transformatorer 2082

Tryckfärger 2163

Träimpregneringsmedel 2165

TV-apparater 2168

Underredsmassor 2172

Wellpapp 2204

ORDLISTA 2228

LITTERATURFÖRTECKNING 2233

VARNINGSETIKETTER - sista sidan i varje del

Upp


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||