Fråga om kemikalier


 


Skicka E-post till ToxInfo eller ring 070 - 65 71 039 om du har frågor om kemikalier!

Frågor:
1. Kan det finnas cancerframkallande ämnen i färger?
2. Finns det allergiframkallande ämnen i kosmetika?
3. Vilka är riskerna med Bisfenol A?
4. Vad är dimetylfumarat?
5. Vad används ftalater till och i vilka produkter kan de ingå?
6. Vilka krav ställs på den som säljer textila varor?
7. Kan det finnas cancerframkallande ämnen i färger?

 


1. Kan det finnas cancerframkallande ämnen i färger?

Svar:
Följande ämnen som kan ingå i färger är cancerframkallande:
bitumen
blykromat
carbendazim
4,4-diaminodifenylmetan
folpet
forlamdehyd
kloralonil
kromtrioxid
metylenklorid
stenkolstjära
strontiumkromat
2,4-toluendiisocyanat (TDI)
trikloretylen
zinkkromat 


till sidhuvud


2. Finns det allergiframkallande ämnen i kosmetika?


Svar:

Exempel på allergiframkallande ämnen i kosmetika är:

1,2-bensisotiazolin-3-on (BIT)

bivax innehållande propolis

2-brom-2-nitropropan-1,3-diol

diazolidinylurea

1,2-dibriom-2,4-dicyanobutan

DMDM-hyantoin

5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on

kolofonium

lanolin

2-metyl-4-isotiazolin-3-on


till sidhuvud


3. Vilka är riskerna med Bisfenol A?

Svar:
Bisfenol A även benämnd BPA används vid tillverkning av
epoxiplaster och polykarbonatplast. Bifenol A kan ingå i
plasten som små restmängder. Ämnet kan under vissa
förhållanden återbildas i fri form ur polykarbonatplast.
Bisfenol A kan finnas i t.ex. skyddslack i
konserveringsburkar, tandfyllnadsmaterial, nappflaskor
(plastflaskor), termopapper till skrivare, kvitton och biljetter.
Bisfenol är klassificerat som, Kan orsaka allvarlig, irritation
i luftvägarna, allergiframkallande hud, skadligt för vattenlevande
organismer, kan ge skadliga effekter på fortplantningsorganen.
Ämnet är hormonstörande vid låga doser.


till sidhuvud


4. Vad är dimetylfumarat?

Svar:
Dimetylfumarat (ester mellan metanol och fumarsyra (organisk syra))
är ett antimögelmedel som är allergiframkallande. Ämnet orsakar
brännskador, klåda och hudirritation. Dimetylfumarat har används
i t.ex. skor, möbler (soffor), ridhjälmar och leksaker. Ämnet är
förbjudet i svenska varor sen den 1 maj 2009.
Produkter som innehåller mer än 0,1 mg/kg dimetylfumarat skall
dras in från marknaden. 


till sidhuvud


5. Vad används ftalater till och i vilka produkter kan de ingå?

Svar:
Ftalater används som mjukgörare (mjukningsmedel) i plaster.
De kan påträffas i t.ex. golvbeläggningar av plast, folie, färger,
kabel, limmer, tapeter och tätningsmedel . Ftalaterna DEHP
(dietylhexylftalat), DBP och BBP är förbjudna att användas i
leksaker. Ämnena klassificeras som reproduktionstoxiska och
hälsofarliga Andra ftalater DINP (diisononylftalat), DIDP (diisodecylftalat)
och DNOP (di-n-oktylftalat) är förbjudna att användas i leksaker och
barnavårdsartiklar som barn kan stoppa i munnen om halten överstiger 0.1 %.
Vissa ftalater är fortplantningsstörande (reproduktionstoxiska). 


till sidhuvud


6. Vilka krav ställs på den som säljer textila varor?

Svar:
Företag som säljer vidare och köper in textila varor ansvarar för att de inte
orsakar på miljön eller människors häla. Som konsument och upphandlare
är det viktigt att ställa krav, fråga om kemikalieinnehåll och ställa krav t.ex.
i affären eller kräva information vid upphandlingen. I textilier kan det ingå
hälso- och miljöfarliga ämnen t.ex. färgämnen, flamskyddsmedel,
mjukgörare, metaller. Exempel på ämnen är azofärgämnen, formaldehyd,
ftalater, nickel, nonylfenol och perfluorerade ämnen 


7. Vem ansvarar för informationen om kemiska produker?

Svar:
Företagen som sätter ut varor på marknaden är ansvariga för
kemikalieinformationen. De ansvarar för att varorna inte skadar
miljön eller människor hälsa. 


till sidhuvud


||Startsida||Böcker||Beställning||Kurser||Konsult||Kontakta||